logo

Odessa

W dniach 19-20 listopada 2014 r. w ukraińskim mieście Odessa zakończyłem cykl tegorocznych szkoleń na temat polskich doświadczeń kształtujących nasz ustrój samorządu terytorialnego oraz europejskich standardów zarządzania partycypacyjnego.

Zaję­cia zostały zre­ali­zo­wane w ramach pro­jektu Fundacji Inicjatyw Menadżerskich pt. „Pol­skie doświad­cze­nia zmian sys­te­mo­wych. Prak­tyczne impli­ka­cje dla Ukra­iny” finan­so­wa­nego ze środ­ków Fun­da­cji Soli­dar­no­ści Mię­dzy­na­ro­do­wej w ramach pro­gramu pol­skiej współ­pracy roz­wo­jo­wej Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych RP. Celem pro­jektu było wypra­co­wa­nie fun­da­men­tów roz­wią­zań sys­te­mo­wych w trzech klu­czo­wych obsza­rach: samo­rzą­do­wym, gospo­dar­czym i obywatelskim.

Działam w:

  • Centrum Kompetencji Wschodnich
  • Miasto Lublin
  • Platforma Obywatelska RP