logo

Ukra­iń­ski stan­dard samorządowo-obywatelski

W miesiącach luty-maj 2015 odwiedziłem 4 ukraińskie miasta obwodowe: Iwano-Frankiwsk, Równe, Dniepropetrowsk i Winnicę w ramach realizacji pro­jektu zakładającego przy­go­to­wa­nie i wdro­że­nie stan­dardu samorządowo-społecznego sta­no­wią­cego fun­da­ment nowo­cze­snego zarzą­dza­nia lokal­nymi i regio­nal­nymi spra­wami publicz­nymi z uwzględ­nie­niem kom­po­nentu par­ty­cy­pa­cyj­nego.

Pro­jekt będzie reali­zo­wany przez 2 lata. W bieżącym roku mają miej­sce szko­le­nia, wizyty stu­dyjne, kon­sul­ta­cje oraz osta­teczne opra­co­wa­nie zakresu mery­to­rycz­nego stan­dardu. W przyszłym roku ele­menty stan­dardu zostaną wdro­żone w ukra­iń­skich samo­rzą­dach i pod­jęte będą dzia­ła­nia ewa­lu­acyjne.

Działam w:

  • Centrum Kompetencji Wschodnich
  • Miasto Lublin
  • Platforma Obywatelska RP