logo

Spotkania w Połtawie i Dniepropetrowsku

W dniach 29 listopada – 5 grudnia 2015 r. w ramach projektu „Ukraiński standard samorządowo-obywatelski odwiedziłem dwa miasta obowodwe Ukrainy Wschodniej – Połtawę i Dniepropetrowsk. W ramach realizacji pro­jektu wraz lokalnymi administracjami miast-partnerów przy­go­to­wujemy i wdrażamy stan­dard samorządowo-społeczny, sta­no­wią­cy fun­da­ment nowo­cze­snego zarzą­dza­nia lokal­nymi i regio­nal­nymi spra­wami publicz­nymi z uwzględ­nie­niem kom­po­nentu par­ty­cy­pa­cyj­nego.

Cieszę się, że przy tej okazji nowy mer Dniepropetrowska Borys Filatow przyjął nas jako pierwszą cudzoziemską delegację z zaprzyjaźnionego miasta.

Działam w:

  • Centrum Kompetencji Wschodnich
  • Miasto Lublin
  • Platforma Obywatelska RP